KONSEP PELAKSANAAN

Mata pelajaran kokurikulum berasaskan tiga komponen iaitu; Sukan dan Permainan, Kelab dan Persatuan serta Unit Beruniform. Pelaksanaan Kokurikulum dalam Program Matrikulasi meliputi kokurikulum sebagai mata pelajaran wajib dan sebagai aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan riadah.

Pelajar Program Matrikulasi diwajibkan mengambil mata pelajaran kokurikulum untuk tempoh satu semester sahaja dengan 18 minggu pertemuan.  Satu jam kredit bersamaan 2 jam pertemuan seminggu ( 2 jam  X 18 minggu =  36 jam masa pertemuan per semester). Kokurikulum bertujuan meningkatkan tahap penguasaan ilmu (kognitif) dan kemahiran kokurikulum (psikomotor), menerapkan kemahiran insaniah, sikap positif dan nilai-nilai murni (afektif) serta memperkukuhkan kemahiran sosial dalam kalangan pelajar.

 PENILAIAN

Penilaian dijalankan secara berterusan dan berdasarkan kepada aspek-aspek berikut:-

Kehadiran

=

40 %

Amali

=

40 %

Penglibatan

=

10 %

Jawatan

=

10 %

JUMLAH

=

100 %